سومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ۲۲ تا ۲۳ آبان

دبیرخانه: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین


تلفن:
 ۰۲۱۲۹۹۰۲۶۲۹-۰۲۱۲۹۹۰۲۶۱۱-۰۹۱۹۲۵۲۷۵۹۳
فکس: ۰۲۱۲۲۹۲۵۲۷۱
 
ایمیل:
sbu.nsgci@gmail.com ، nsgc3@sbu.ac.i
تاریخ های مهم:
آغاز دریافت مقالات: ۱ مردادماه ۱۳۹۵

پایان دریافت مقالات: ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵
اعلام نتایج داوری : ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۵
چینش غرفه ها: ۲۰ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۵
برگزاری همایش: ۲۲ و ۲۳ آبان ماه۱۳۹۵
محورهای همایش :

گوهر شناسی
زمین شناسی و زمین شیمی گوهرها
تاریخچه و سیر تکاملی صنعت گوهر سنگ ها
تراش و طراحی گوهر سنگ ها
جایگاه تجارت گوهر ها در سطح ملی و بین المللی
کارآفرینی و اشتغال زایی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی صنعت گوهر سنگ ها
ارزیابی، شناسایی، بهسازی و ساخت گوهر ها
بلور شناسی
کانی شناسی، تعیین ساختار بلوری و زمین شیمی کانی ها
ساختار و کاربردهای کانی ها و بلور ها
بلور شناسی و کانی شناسی پزشکی
بلورشناسی و کانی شناسی صنعتی
رشد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی بلورها
ساختارهای بلوری و روش های تعیین ساختار بلوری
هندسه بلور و تعیین ساختار بلوری مولکول های معدنی، آلی و لایه های نازک آن
روش های نوین پرتوافکنی و تجربی مطالعه بلورها
بلورهای مایع و نانو بلورها
ساختار بلوری در علوم زیستی
ساختار بلوری ابر رساناها

به نقل از:nsgci.i